МИГ – Елхово – Болярово обявява прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”

  415 | Публикувано преди 2 месеца  | Общество

 

ОБЯВА

за прием на проектни предложения

 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по Стратегията за Водено от общностите местно развитие

на  СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”

от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЯКОЛКО КРАЙНИ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ BG06RDNP001-19.486

ПО МЯРКА 20 „МАРКЕТИНГ, ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЛЕДСТВО, ИЗДЕЛИЯ И ХРАНИ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ- ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО”

 1. Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

Мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”.

Изпълнението на настоящата процедура се извършва чрез процедура на подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.

Кандидатстването по настоящата процедура се осъществява въз основа на проектни предложения, които се оценяват в съответствие с критериите, описани в настоящите Условия за кандидатстване.

 1. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани резултати:

Цел на процедурата: Развитие на териториална идентичност и маркетинг на база на специфичния териториален потенциал.

Конкретни цели на мярката: подкрепа за развитие на нови съвременни форми за опазване и популяризиране на местните културно-исторически и природни ресурси и типичните местни изделия, продукти и храни и тяхното развитие и предаване към следващите поколения; интегрирано съхраняване, сертифициране и популяризиране на местното културно, историческо и природно наследство, изделия и храни; подкрепа за представяне, социализация, валоризация и дигитализация на обектите на културно-историческото и природното наследство.

Целта на мярката (мярката е извън обхвата на мерките от Регламент № 1305/2013 г. на ЕС), по която е обявена настоящата процедура, съответства на Цел 3 на Регламент 1305/2013 г. на ЕС – постигане на балансирано териториално развитие на икономиките и общностите в селските райони, включително създаването и поддържането на заетост и пряко допринася за постигането на Приоритетна ОС 6Б за укрепване на териториалната конкурентоспособност на селските територии, чрез подобряване на качеството на живот и условията за бизнес на Цел 3 на ПРСР 2014 -2020 г. – Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот.

Очаквани резултати: Местното природно, културно и историческо наследство, традициите и ценностите са основа за местната идентичност и потенциал за ревитализация на селските общности. Избраната в стратегията за ВОМР мярка съответства на идентифицираните в проучванията и анализите на територията нужди. Успешното прилагане на мярката ще допринесе за развитието на териториална идентичност и маркетинг на територията на МИГ – Елхово – Болярово, подкрепа за развитие на нови съвременни форми за опазване и популяризиране на местните културно-исторически и природни ресурси и типичните местни изделия, продукти и храни и тяхното развитие и предаване към следващите поколения; интегрирано съхраняване, сертифициране и популяризиране на местното културно, историческо и природно наследство, изделия и храни; подкрепа за представяне, социализация, валоризация и дигитализация на обектите на културно-историческото и природното наследство.

 1. Допустими кандидати:

Допустими кандидати по настоящата процедура са:

 • Общините от територията на МИГ;
 • Юридически лица с нестопанска цел, със седалище на територията на МИГ, включително МИГ – Елхово – Болярово;
 • Читалища от територията на МИГ;
 • Стопански субекти от територията на МИГ, в т.ч. регистрирани ЗП или по ТЗ или Закона за кооперациите.
 1. Допустими дейности:

По настоящите Условия за кандидатстване се предоставя безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:

 1. Проучвания, свързани със създаването на нов местен туристически продукт/ регионална колективна марка, обединяващ местното културно наследство, местните изделия и храни;
 2. Дейности, свързани със сертифицирането на типични местни продукти и услуги;
 3. Съхраняване, възстановяване и поддържане на обекти с  местно значение от културно-историческото наследство на района, свързани с местната памет и  териториална идентичност, както и на терените около тях;
 4. Маркетингови, промоционални и информационни дейности, свързани със създаването и популяризиране на местен туристически продукт, включително, но не изчерпателно:
 • Регистрация и сертификация на регионална колективна марка
 • подпомагане на провеждането на местни празници, обичаи и традиции;
 • създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки – исторически, етнографски и др.;
 • провеждане на специални промоционални и информационни кампании за новия туристически продукт / регионална колективна марка;
 1. Дейности по съхраняване, идентифициране, възстановяване, дигитализиране и обновяване на природното и културно наследство на териториятa.
 2. Допустими разходи:

Допустими за подпомагане по настоящата процедура са следните разходи:

 1. Разходи, свързани с регистрацията, сертифицирането, прилагането и популяризирането на регионална марка за продукти и услуги от територията на МИГ – Елхово – Болярово, включително за проучвания, обучения, такси за регистрация и др.
 2. Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане във връзка с маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни;
 3. Закупуване и реставрация на експонати и оборудване за етнографски, исторически и други експозиции;
 4. Разходи за закупуване на материали, консумативи, оборудване, обзавеждане, инвентар и облекла за местните фолклорни състави
 5. Разходи, свързани с проучване, съхраняване, идентифициране, възстановяване и обновяване на природното и културно наследство на територията (паметници на културата с местно значение).
 6. Разходи за организация и провеждане на различни събития, популяризиращи и утвърждаващи местната териториална идентичност, във връзка с местни обичаи и традиции – провеждане на фестивали, събори, празници, обичаи и други събития, свързани с местното наследство.
 7. Разходи за маркетингови и информационни дейности, свързани с популяризиране на местното наследство, фолклор, изделия и храни (проучвания, издаване на брошури, дипляни, публикации, филми, семинари, и др.)
 8. Разходи за външни услуги;
 • наем на помещения и апаратура;
 • други разходи за външни услуги, необходими за изпълнението на дейностите по проекта

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.

 1. Период за прием и място за подаване на проектни предложения;

Процедурата е с няколко крайни срока за кандидатстване, които се определят, както следва:

Втори прием:

Начален срок: 03.09.2021 г.

Краен срок: 30.11.2021 г., 17.00 часа.            

Трети прием  при наличие на остатъчни средства след втори прием – през 2022 г.

 1. Бюджет на приема

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура, след проведен първи прием, е както следва:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФСР) Национално съфинансиране
 

183 883 лева

 

165 494,70 лева

 

18 388,30 лева

100% 90% 10 %

ВАЖНО:

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в лева.

Може да не се предостави изцяло горепосочената сума при недостатъчен брой качествени проектни предложения.

 1. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – левовата равностойност на 600 евро (1173,48 лева) ;
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект– левовата равностойност на 15 000 евро (29 337,00 лева).

Минимален и максимален размер на общите допустими разходи за конкретен проект:

 • Минимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 1000 евро (1955,80 лева)
 • Максимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 15 000 евро (29 337,00 лева).
 1. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест

Подборът на проектни предложения  се извършва по реда на по глава ІV раздел І   на Наредба № 22 от 14.12.2015.

Оценката на проектните предложения по настоящата процедура ще се извършва съгласно Правила за провеждане на процедури за предоставяне на БФП и Ред за оценка на проектни предложения по мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. и ЕЗФРСР чрез Стратегията за ВОМР, налична на интернет страницата на МИГ – Елхово – Болярово https://www.migelhovo.org/?page_id=2565, и съгласно КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА на проектни предложения – Приложение № 2 Критерии и методика за ТФО от Документи за информация към настоящите Условия за кандидатстване.

Критерии за избор на проекти Точки
 1. Кандидатите са Юридически лица с нестопанска цел или Читалища
15
 1. Кандидатът е предприятие, регистрирано по ТЗ и Закона за кооперациите, и произвеждащо продукт/ предлагащо услуга на територията на МИГ с използване на местни продукти и суровини
10
 1. Проектът включва комбинирани дейности по опазване и популяризиране на местни продукти, услуги и културно наследство:

а) при включване на две от изброените групи дейности – 10 точки

б) при включване на три от изброените групи дейности – 15 точки

15
 1. Проектът предвижда пренасянето на културен опит, знания, умения и традиции между различните поколения
10
 1. Дейностите по проекта съхраняват и опазват уникалното културно-историческо наследство на  територията
10
6.Дейностите по проекта мотивират местната общност да участва и инициира съвместни дейности, свързани с опознаването, съживяването  и популяризирането на автентични местни традиции, фолклор и занаяти

 

популяризирането на автентични местни традиции, фолклор и занаяти

 

инициира съвместни дейности, свързани с опознаването, съживяването и популяризирането на автентични местни традиции, фолклор и занаяти

10
7.Дейностите по проекта насърчават съвместно участие на различни групи заинтересовани страни – стопански сектор, социални и граждански групи и културни институции и осигуряват приемственост между поколенията с активното участие на младите хора

 

 

 

 

 

 

културни институции и осигуряват приемственост между поколенията с активното участие на младите хора

10
8.Дейностите по проекта пресъздават уникалните местни изделия и  културното наследство по иновативен и нетрадиционен начин, отразяващ съвременните методи за анимация в туризма. 10
9.Дейностите по проекта включват участие на хора с увреждания и/или малцинствени групи 5
10.Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция 5
ОБЩО 100

 

За  да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 10 точки. (минимално допустима оценка за качество на проектните предложения).

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и оценка/и по Критерий 3 – „Проектът включва комбинирани дейности по опазване и популяризиране на местни продукти, услуги и културно наследство“.

При равен брой точки и по този критерий, ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по-висока/и оценка/и по Критерий 7 –  „Дейностите по проекта насърчават съвместно участие на различни групи заинтересовани страни – стопански сектор, социални и граждански групи и културни институции и осигуряват приемственост между поколенията с активното участие на младите хора“.

При равен брой точки и по двата критерия, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по-висока/и оценка/и Критерий 8 – „Дейностите по проекта пресъздават уникалните местни изделия и  културното наследство по иновативен и нетрадиционен начин, отразяващ съвременните методи за анимация в туризма“.

 1. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация;

Лице за контакт: Нели Кадиева, Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“

адрес: гр. Елхово, ул. „Калоян“ № 13 ет.2

тел: 0879 802 806, 0879 296 905

e-mail: office@migelhovo.org

Пълният пакет документи, необходими за кандидатстване по мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“  от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. са публикувани на интернет страницата на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” – www.migelhovo.org  и на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските и структурни и инвестиционни фондове ИСУН 2020.

 1. Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по обявената процедура се подават от кандидата или от упълномощено от него лице единствено и изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) http://eumis2020.government.bg/ единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

ВАЖНО!                           

Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН чрез електронния профил на кандидата.

За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН. В тази връзка е важно кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020.

Документи и приложения за кандидатстване:  Документи и приложения за кандидатстване

Обявата се публикува във връзка със споразумение № РД50-143/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Елхово – Болярово и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.Статията е публикувана на 3 септември 2021Абонирайте се за канала ни в YouTube

Харесайте страницата ни във Facebook


ПОДКРЕПЕТЕ НИ!
Благодарим Ви, че четете нашите новини!
Подкрепете дейността на единствената регионална медия в град Елхово - Elhovo.News. Благодарим Ви!

ПОСЛЕДНО ПУБЛИКУВАНО
Радина Янузова от Елхово спечели едногодишна стипендия за обучение в Китай след фурор на международно състезание
Радина Янузова се класира в ТОП 3 на Европа в Международното състезание “Китайски езиков мост” Радина Янузова ... прочети още »
Здравното министерство: Тестът за антитела не е основание за зелен сертификат
Положителните резултати от изследване за антитела не се считат за достатъчни за издаването на сертификат за преболедуване ... прочети още »
Всички училища на територията на община Елхово преминават изцяло към онлайн обучение
Всички училища на територията на община Елхово преминават изцяло към онлайн обучение. Заболеваемостта в община Елхово достигна ... прочети още »
Полицаи от РУ Елхово разкриха кражба в село Лесово
Вчера в РУ-Елхово е получен сигнал, че възрастна жителка на село Лесово е установела липсата на около ... прочети още »
Видео: На връх Димитровден водачът на листата на ГЕРБ-СДС Димитър Иванов посети храм "Св. Димитър" в град Елхово
На връх Димитровден водачът на листата на ГЕРБ-СДС Димитър Иванов посети храм "Св. Димитър" в град Елхово ... прочети още »
Българската православна църква чества Димитровден
Почита се паметта на Свети Димитър. За покровителството на светията си съперничат гърци, българи, сърби, руснаци. Предполага ... прочети още »