МИГ – Елхово – Болярово обявява прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”

Публикувано преди 2 години  |  Общество

МИГ – Елхово – Болярово обявява прием на проектни предложения
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”

ОБЯВА
за прием на проектни предложения
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по Стратегията за Водено от общностите местно развитие
на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”
от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЯКОЛКО КРАЙНИ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ BG06RDNP001-19.486
ПО МЯРКА 20 „МАРКЕТИНГ, ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЛЕДСТВО, ИЗДЕЛИЯ И ХРАНИ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ- ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО”

 

1. Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

Мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”.
Изпълнението на настоящата процедура се извършва чрез процедура на подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.

Кандидатстването по настоящата процедура се осъществява въз основа на проектни предложения, които се оценяват в съответствие с критериите, описани в настоящите Условия за кандидатстване.

2. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани резултати:

Цел на процедурата: Развитие на териториална идентичност и маркетинг на база на специфичния териториален потенциал.

Конкретни цели на мярката: подкрепа за развитие на нови съвременни форми за опазване и популяризиране на местните културно-исторически и природни ресурси и типичните местни изделия, продукти и храни и тяхното развитие и предаване към следващите поколения; интегрирано съхраняване, сертифициране и популяризиране на местното културно, историческо и природно наследство, изделия и храни; подкрепа за представяне, социализация, валоризация и дигитализация на обектите на културно-историческото и природното наследство.

Целта на мярката (мярката е извън обхвата на мерките от Регламент № 1305/2013 г. на ЕС), по която е обявена настоящата процедура, съответства на Цел 3 на Регламент 1305/2013 г. на ЕС – постигане на балансирано териториално развитие на икономиките и общностите в селските райони, включително създаването и поддържането на заетост и пряко допринася за постигането на Приоритетна ОС 6Б за укрепване на териториалната конкурентоспособност на селските територии, чрез подобряване на качеството на живот и условията за бизнес на Цел 3 на ПРСР 2014 -2020 г. – Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот.

Очаквани резултати: Местното природно, културно и историческо наследство, традициите и ценностите са основа за местната идентичност и потенциал за ревитализация на селските общности. Избраната в стратегията за ВОМР мярка съответства на идентифицираните в проучванията и анализите на територията нужди. Успешното прилагане на мярката ще допринесе за развитието на териториална идентичност и маркетинг на територията на МИГ – Елхово – Болярово, подкрепа за развитие на нови съвременни форми за опазване и популяризиране на местните културно-исторически и природни ресурси и типичните местни изделия, продукти и храни и тяхното развитие и предаване към следващите поколения; интегрирано съхраняване, сертифициране и популяризиране на местното културно, историческо и природно наследство, изделия и храни; подкрепа за представяне, социализация, валоризация и дигитализация на обектите на културно-историческото и природното наследство.

3. Допустими кандидати:

Допустими кандидати по настоящата процедура са:
• Общините от територията на МИГ;
• Юридически лица с нестопанска цел, със седалище на територията на МИГ, включително МИГ – Елхово – Болярово;
• Читалища от територията на МИГ;
• Стопански субекти от територията на МИГ, в т.ч. регистрирани ЗП или по ТЗ или Закона за кооперациите.

4. Допустими дейности:

По настоящите Условия за кандидатстване се предоставя безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:
1. Проучвания, свързани със създаването на нов местен туристически продукт/ регионална колективна марка, обединяващ местното културно наследство, местните изделия и храни;
2. Дейности, свързани със сертифицирането на типични местни продукти и услуги;
3. Съхраняване, възстановяване и поддържане на обекти с местно значение от културно-историческото наследство на района, свързани с местната памет и териториална идентичност, както и на терените около тях;
4. Маркетингови, промоционални и информационни дейности, свързани със създаването и популяризиране на местен туристически продукт, включително, но не изчерпателно:
• Регистрация и сертификация на регионална колективна марка
• подпомагане на провеждането на местни празници, обичаи и традиции;
• създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки – исторически, етнографски и др.;
• провеждане на специални промоционални и информационни кампании за новия туристически продукт / регионална колективна марка;
5. Дейности по съхраняване, идентифициране, възстановяване, дигитализиране и обновяване на природното и културно наследство на териториятa.

5. Допустими за подпомагане по настоящата процедура са следните разходи:

1. Разходи, свързани с регистрацията, сертифицирането, прилагането и популяризирането на регионална марка за продукти и услуги от територията на МИГ – Елхово – Болярово, включително за проучвания, обучения, такси за регистрация и др.
2. Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане във връзка с маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни;
3. Закупуване и реставрация на експонати и оборудване за етнографски, исторически и други експозиции;
4. Разходи за закупуване на материали, консумативи, оборудване, обзавеждане, инвентар и облекла за местните фолклорни състави
5. Разходи, свързани с проучване, съхраняване, идентифициране, възстановяване и обновяване на природното и културно наследство на територията (паметници на културата с местно значение).
6. Разходи за организация и провеждане на различни събития, популяризиращи и утвърждаващи местната териториална идентичност, във връзка с местни обичаи и традиции – провеждане на фестивали, събори, празници, обичаи и други събития, свързани с местното наследство.
7. Разходи за маркетингови и информационни дейности, свързани с популяризиране на местното наследство, фолклор, изделия и храни (проучвания, издаване на брошури, дипляни, публикации, филми, семинари, и др.)
8. Разходи за външни услуги;
• наем на помещения и апаратура;
• други разходи за външни услуги, необходими за изпълнението на дейностите по проекта
Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.


6. Период за прием и място за подаване на проектни предложения;

Процедурата е с няколко крайни срока за кандидатстване, които се определят, както следва:
Трети прием:
Начален срок: 25.01.2022 г.
Краен срок: 27.03.2022 г., 17:00 часа.
Четвърти прием – при наличие на остатъчни средства след трети прием – през 2022 г.

7. Бюджет на приема
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура, след проведен първи прием, е както следва:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФСР) Национално съфинансиране
183 883 лева 165 494,70 лева 18 388,30 лева
100% 90% 10 %

ВАЖНО:

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в лева.

Може да не се предостави изцяло горепосочената сума при недостатъчен брой качествени проектни предложения.

8. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:
• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – левовата равностойност на 600 евро (1173,48 лева) ;
• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект– левовата равностойност на 15 000 евро (29 337,00 лева).
Минимален и максимален размер на общите допустими разходи за конкретен проект:
• Минимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 1000 евро (1955,80 лева)
• Максимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 15 000 евро (29 337,00 лева).

9. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест
Подборът на проектни предложения се извършва по реда на по глава ІV раздел І на Наредба № 22 от 14.12.2015.

Оценката на проектните предложения по настоящата процедура ще се извършва съгласно Правила за провеждане на процедури за предоставяне на БФП и Ред за оценка на проектни предложения по мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. и ЕЗФРСР чрез Стратегията за ВОМР, налична на интернет страницата на МИГ – Елхово – Болярово http://www.migelhovo.org/?page_id=2565, и съгласно КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА на проектни предложения – Приложение № 2 Критерии и методика за ТФО от Документи за информация към настоящите Условия за кандидатстване.

Критерии за избор на проекти Точки
1. Кандидатите са Юридически лица с нестопанска цел или Читалища 15
2. Кандидатът е предприятие, регистрирано по ТЗ и Закона за кооперациите, и произвеждащо продукт/ предлагащо услуга на територията на МИГ с използване на местни продукти и суровини 10
3. Проектът включва комбинирани дейности по опазване и популяризиране на местни продукти, услуги и културно наследство:

а) при включване на две от изброените групи дейности – 10 точки

б) при включване на три от изброените групи дейности – 15 точки

15
4. Проектът предвижда пренасянето на културен опит, знания, умения и традиции между различните поколения 10
5. Дейностите по проекта съхраняват и опазват уникалното културно-историческо наследство на  територията 10
6. Дейностите по проекта мотивират местната общност да участва и инициира съвместни дейности, свързани с опознаването, съживяването  и популяризирането на автентични местни традиции, фолклор и занаяти

 

популяризирането на автентични местни традиции, фолклор и занаяти

 

инициира съвместни дейности, свързани с опознаването, съживяването и популяризирането на автентични местни традиции, фолклор и занаяти

10
7. Дейностите по проекта насърчават съвместно участие на различни групи заинтересовани страни – стопански сектор, социални и граждански групи и културни институции и осигуряват приемственост между поколенията с активното участие на младите хора

културни институции и осигуряват приемственост между поколенията с активното участие на младите хора

10
8. Дейностите по проекта пресъздават уникалните местни изделия и  културното наследство по иновативен и нетрадиционен начин, отразяващ съвременните методи за анимация в туризма. 10
9. Дейностите по проекта включват участие на хора с увреждания и/или малцинствени групи 5
10. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция 5
ОБЩО 100

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 10 точки. (минимално допустима оценка за качество на проектните предложения).

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и оценка/и по Критерий 3 – „Проектът включва комбинирани дейности по опазване и популяризиране на местни продукти, услуги и културно наследство“.

При равен брой точки и по този критерий, ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по-висока/и оценка/и по Критерий 7 – „Дейностите по проекта насърчават съвместно участие на различни групи заинтересовани страни – стопански сектор, социални и граждански групи и културни институции и осигуряват приемственост между поколенията с активното участие на младите хора“.
При равен брой точки и по двата критерия, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по-висока/и оценка/и Критерий 8 – „Дейностите по проекта пресъздават уникалните местни изделия и културното наследство по иновативен и нетрадиционен начин, отразяващ съвременните методи за анимация в туризма“.


10. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация;

Лице за контакт: Нели Кадиева, Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“

адрес: гр. Елхово, ул. „Калоян“ № 13 ет.2
тел: 0879 802 806, 0879 296 905
e-mail: office@migelhovo.org

Пълният пакет документи, необходими за кандидатстване по мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“  от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. са публикувани на интернет страницата на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” – www.migelhovo.org  и на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските и структурни и инвестиционни фондове ИСУН 2020.

11. Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по обявената процедура се подават от кандидата или от упълномощено от него лице единствено и изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) http://eumis2020.government.bg/ единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

ВАЖНО!                           

Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН чрез електронния профил на кандидата.

За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН. В тази връзка е важно кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020.

Документи и приложения за кандидатстване: Обява и документи

Обявата се публикува във връзка със споразумение № РД50-143/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Елхово – Болярово и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 Статията е публикувана на 25 януари 2022

НОВИНИ ИЗВЪН ЕЛХОВО
Президентът на Беларус: Време е да признаем – зеленият дневен ред е безсмислен в условията на конфронтация
От изказването на Президента на Република Беларус Александр Лукашенко на Световната среща на върха за борба с ...
Руското министерство на отбраната: Системите за ПВО унищожиха 41 украински дрона
Руските системи за ПВО са унищожили или прехванали общо 41 изстреляни от Украйна дрона през нощта и ...
В снежен капан! Зимата напълно блокира железопътния транспорт в Германия
Снежен ад скова железниците в Германия, коментира "Гардиън". Десетилетията на недостатъчно инвестиране в германските железници са обвинявани ...
Милен Керемедчиев за шансовете ни за Шенген: Остават 50%, в момента ние дърпаме Румъния назад
Не съм оптимист, според мен шансовете ни за Шенген продължават да бъдат не повече от 50%. Има ...
Образователният министър обясни какви задачи ще включва входното ниво за 9 клас
Образователният министър Галин Цоков представи в студиото на Нова телевизия повече информация за идеята за учениците от ...
Една четвърт от българите са ползвали бърз кредит
25% от българите са ползвали бърз кредит основно за техника, ремонт и почивка, сочи проучване на "Тренд" ...
Намушкаха двама младежи пред дискотека в Кюстендил
Двама са ранени със сгъваем нож след нападение пред дискотека в Кюстендил, а извършителят е задържан. Той ...
Чаровница на върха на щастието с Александър Везенков в САЩ
Най-добрият български баскетболист Александър Везенков прави незабравимо гостуването на приятелката си Никол Елефтериаду в Калифорния. Ватерполистката на ...