МИГ – Елхово – Болярово обявява прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”

  175 | Публикувано преди 2 седмици  | Общество

ОБЯВА

за прием на проектни предложения

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по Стратегията за Водено от общностите местно развитие

на  СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”

от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЯКОЛКО КРАЙНИ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ BG06RDNP001-19.604

ПО МЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ- ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО”

 1. Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”

Изпълнението на настоящата процедура се извършва чрез процедура на подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.

Кандидатстването по настоящата процедура се осъществява въз основа на проектни предложения, които се оценяват в съответствие с критериите, описани в настоящите Условия за кандидатстване.

 1. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани резултати:

Цел на процедурата:

Подобряване на основните услуги за населението и инфраструктурата на територията на МИГ – Елхово – Болярово. Осигуряване на адекватни условия за живот и заетост – изграждане на съпътстваща спортна, социална, културна и техническа инфраструктура.

Обосновка:

Публичната инфраструктура е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението на територията на МИГ Елхово-Болярово и за осигуряване на достъпа до тях. Устойчивото социално-икономическо развитие на територията на МИГ Елхово-Болярово е неразривно свързано със съществуващата инфраструктура и качеството на предлаганите услуги за населението от района на действие на МИГ Елхово-Болярово. Недостига на инвестиции за обновяване на съществуващата инфраструктура и неадекватното качество на предлаганите услуги е пречка за създаването на равни възможности в социално-икономическото развитие на селския район, в  който се прилага Стратегията за ВОМР на МИГ-Елхово-Болярово. Тези фактори водят до влошаване на качеството на живот на територията и застрашава способността и да задържа населението и да привлича инвестиции и по този начин да преодолява и недопуска  социално-икономически спад.

Населените места на територията на МИГ следва да станат  привлекателни за бизнеса и за живеене, чрез поддържането и стимулирането на тяхното икономическо, социално и културно развитие, изграждане на липсващата или рехабилитация на съществуващата публична техническа инфраструктура. По този начин ще се постигне както съхраняването на населените места, така и ще се осигури поддържането на социалните, културните и  образователните услуги, спортните дейности  и осигуряването на работни места.

Подкрепените дейности ще допринесат за решаването на идентифицираните в социално-икономическия анализи нужди на територията на МИГ.

Очакваните резултати от подкрепата се изразяват в създаването и обновяването на малки по мащаби публична и техническа инфраструктура, която от своя страна да доведе до създаването на оптимална жизнена среда на територията на МИГ, опазването на околната среда, създаването на достъпност и развитие на икономиката, културата, спорта и образованието.

 1. Допустими кандидати:

Допустими кандидати по настоящата процедура са:

 • Общините от територията на МИГ – Елхово – Болярово за всички допустими дейности –община Елхово и община Болярово;
 • Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот, включително Сдружение „МИГ – Елхово – Болярово“;
 • Читалища за дейности, свързани с културния живот;

 

Допустимите кандидати трябва да са със седалище на територията на МИГ – Елхово – Болярово и да осъществяват дейностите по проекта на територията на действие на МИГ.

СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” е допустим получател на финансова помощ при спазване на изискванията на чл. 19 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.).

 

ВАЖНО! В раздел 24 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ от Условията за кандидатстване се посочват документите, които трябва да се приложат, за да се удостовери допустимостта на кандидата. Условията, за които не е предвиден документ, се проверяват служебн.

 1. Допустими дейности:

По настоящите Условия за кандидатстване се предоставя безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:

Обхват на дейностите: Допустими са само дейности на територията на МИГ и са за:

  1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
  2. Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности;
  3. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
  4. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност с изключение на сгради в рамките на строителните граници на град Елхово;
  5. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
  6. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
  7. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение
 1. Допустими дейности:

Допустими разходи, съгласно чл.20, ал. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г., са:
1. инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (EC) № 1305/2013 ;
2. други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент (EC) № 1305/2013 и приоритетите на стратегията за ВОМР;
3. определени в Постановление № 189 от 2016 г. на Министерския съвет за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.;
4. определени като допустими разходи в указанията по § 3 от заключителните разпоредби на ПМС № 161 за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират на УО на ПРСР 2014 -2020 г.

Допустими за подпомагане по настоящата процедура са следните разходи, като задължително е включен поне един от разходите по точки 1,2 и 3 по-долу:
1. за строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост, съгласно допустимите за подпомагане дейности по настоящите Условия за кандидатстване;
2. за закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности по настоящите Условия за кандидатстване;
3. за придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност;
4. свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, енергийно обследване, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, 2 и 3.
Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.

 1. Период за прием и място за подаване на проектни предложения;Процедурата е с няколко крайни срока за кандидатстване, които се определят, както следва:
  Втори прием:
  Начален срок: 25.07.2022 г.
  Краен срок: 31.08.2022 г., 17:00 часа.
  Трети прием при наличие на остатъчни средства след втори прием – през 2022 г.
 1. Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е както следва:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФСР) Национално съфинансиране
343 256,75 лева 308 931,08 лева 34 325,67 лева

Важно!

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в лева.

Може да не се предостави изцяло горепосочената сума при недостатъчен брой качествени проектни предложения, както и в случай, че предвидените за изпълнение дейности изискват по-малък финансов ресурс.

 1. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект::

Минимален размер на допустимите разходи и на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект по СВОМР е  левовата равностойност на 5000 евро (9 779 лева).

Максималният размер на допустимите разходи и на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект – левовата равностойност на 200 000 евро (391 160 лева).

Забележки: 

 • Максималният общ размер на финансовата помощ за читалища и ЮЛНЦ, получена по мярката за един кандидат  за периода на прилагане на Стратегията за ВОМР не може да надвишава  левовата равностойност на 100 000 евро.

Сдружение „МИГ-Елхово-Болярово“ е допустим получател на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията. Максималният размер на финансовата помощ, която Сдружение „МИГ-Елхово-Болярово“ може да получи за мерки, финансирани от ЕЗФРСР по СВОМР, е в размер до 10 на сто от бюджета за проекти в стратегията за ВОМР от ЕЗФРСР, а именно: 293 370,00 лева / 150 000 евро.

 1. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест

Подборът на проектни предложения  се извършва по реда на по глава ІV раздел І   на Наредба № 22 от 14.12.2015.

Оценката на проектните предложения по настоящата процедура ще се извършва съгласно Правила за провеждане на процедури за предоставяне на БФП и Ред за оценка на проектни предложения по мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. и ЕЗФРСР чрез Стратегията за ВОМР, налична на интернет страницата на МИГ – Елхово – Болярово http://www.migelhovo.org/?page_id=2565, и съгласно КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА на проектни предложения – Приложение № 2 Критерии и методика за ТФО от Документи за информация към настоящите Условия за кандидатстване.

 

Критерии за избор на проекти Точки
1.   Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие

§  до 100 души – 5 точки

§  от 101 до 200 души –  10 точки

§  от 201 до 500 души – 20 точки

§  от 501 до 1000 души – 30 точки

§  от 1001 до 2000 души – 40 точки

§  над 2000 души – 50 точки

50
2.   Проектът предлага нови инициативи за повишаване на качеството на живот в района 10
3.   Интервенциите по проекта са за обект от голяма културна и обществена значимост за територията 10
4.    Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за същата дейност по други програми 10
5.   Дейностите по проекта са за развитие/ предоставяне на услуги и изграждане на достъпна инфраструктура на уязвими групи от населението 10
6.   Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

§  над 30 % – от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 3 т.

§  над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 5 т.

5
7.   Проектът ще създаде работни места при изпълнение на допустимите дейности /ще бъде наемана местна работна ръка / 5
ОБЩО 100

 

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 10 точки. (минимално допустима оценка за качество на проектните предложения)

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, осигуряващ/и покритие на по-голям брой население по критерий 1.

При равен брой точки и по този критерий, ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и оценка/и по критерий 2.

При равен брой точки и по двата критерия, ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и оценка/и по критерий 5.

 1. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация;

Лице за контакт: Нели Кадиева, Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“

адрес: гр. Елхово, ул. „Калоян“ № 13 ет.2

тел: 0879 802 806, 0879 296 905

e-mail: office@migelhovo.org

Пълният пакет документи, необходими за кандидатстване по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. са публикувани на интернет страницата на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” – www.migelhovo.org.

Въпроси и допълнителни разяснения

В срок до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура за прием могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения на e-mail: office@migelhovo.org, като ясно се посочва номера на поканата за набиране на предложения и/или на https://eumis2020.government.bg (секция Разяснения по процедурата).

Писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от  две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ – Елхово – Болярово няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на интернет страницата на МИГ – Елхово – Болярово: www.migelhovo.org и на https://eumis2020.government.bg (секция Разяснения по процедурата).

 1. Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по обявената процедура се подават от кандидата или от упълномощено от него лице единствено и изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) http://eumis2020.government.bg/ единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

ВАЖНО!      

Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН чрез електронния профил на кандидата.

За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН. В тази връзка е важно кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020.

Документи и приложения за кандидатстване:

Обява и документи_Мярка 7.2- 25.07.2022-31.08.2022

Обявата се публикува във връзка със споразумение № РД50-143/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Елхово – Болярово и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.Статията е публикувана на 25 юли 2022Абонирайте се за канала ни в YouTube

Харесайте страницата ни във Facebook


ПОДКРЕПЕТЕ НИ!
Благодарим Ви, че четете нашите новини!
Подкрепете дейността на единствената регионална медия в град Елхово - Elhovo.News. Благодарим Ви!

ПОСЛЕДНО ПУБЛИКУВАНО
Пътнотранспортно произшествие с пострадал велосипедист до магазин Мостовской в Елхово
На 8 август, малко преди 19:00 часа, в РУ-Елхово е получен сигнал за възникнало пътнотранспортно произшествие с ... прочети още »
Скандал в Одрин заради реклами на български (+снимки)
Рекламни табели на български език се превърнаха в спорна тема в турския крайграничен град Одрин. Кметът Реджеп ... прочети още »
Изплащат пенсиите за август
От днес започва изплащането на пенсиите за месец август. В пощенските клонове то ще се извършва съобразно ... прочети още »
Църквата отбелязва свети Емилиан Изповедник
На 8 август Православната църква почита свети Емилиан Изповедник. Това е велик християнин, живял през 18-19 в ... прочети още »
ЦИК ще определи състава на Районната избирателна комисия в 31 МИР - Ямбол
ЦИК ще определи състава на Районната избирателна комисия (РИК) в 31 МИР - Ямбол, след като днес ... прочети още »
Днес е Преображение Господне
Църквата отбелязва днес празника Преображение Господне, който се чества още от първите векове на християнството. На този ... прочети още »