Начало на дейности в ДГ“Надежда“, по проект „Ръка за ръка, в полза на децата“, към ЦОИДУЕМ

Публикувано преди 4 години  |  Образование

През месец ноември 2019, стартираха дейностите по проект „Ръка за ръка, в полза на децата“, финансиран от ЦОИДУЕМ. Проектните дейности ще се реализират в три от групите в ДГ“Надежда“. Сформиран беше екип по проекта. Публикувани бяха целите и дейностите по проекта.

Цел: Организиране на съвместни дейности със семействата на децата, посещаващи ДГ“Надежда“, които ще повишат подготовката на учителите за работа в мултикултурна среда на уважение, разбиране, доверие и толерантност, което ще доведе до ефективна образователна интеграция.

Планирани са разнообразни дейности – пътувания, куклен театър, срещи-тренинги, детски изяви. Ще се закупят много образователни материали за обогатяване на центровете за дейност. Ще се ушият нови и интересни костюми на децата, за претворяване на различни роли.Поставени са  информационни табели в центровете за родители.

В началото на месец декември се проведоха три  тренинг – срещи с родители и деца в трите групи – включени в проектните дейности. На срещите родителите споделиха наболели проблеми и тревогите си относно адаптирането на децата им в училище, разпознаването на тормоз, насилие и негативно отношение към тях.

Предварително бяха изработени постери с материали съобразени с тренинг –срещата, който са поставени на родителските табла.

Г- жа Какърова  – директор на ДГ ”Надежда”  запозна родителите с предстоящите съвместни дейности по проекта и включването на децата и родителите в тях. Разговаря  с родителите по  теми, свързани с предстоящото постъпване на децата в училище, което е  изпитание не само за детето, а и за неговите родители. Навлизайки в този нов етап от живота си, децата трябва да преодоляват много трудности, да развиват и променят много неща у себе си. Всичко това е ново за тях  и те ще имат нужда от помощ и подкрепа. В детската градина  се изграждат основни умения и навици, които ще бъдат полезни при бъдещото реализиране на детето, затова е особено важно да бъдат изградени правилно.

Гл. учител Кина Димова запозна родителите  с необходимите за възрастта на децата им знания по различните образователни направления с познавателните книжки по които работят децата. Обърна внимание колко е важна добрата подготовка по български език и литература, стимулирането  на познавателната  активност и изграждане на детското самочувствие. Акцентира и върху  преодоляване страха от грешките, формиране на чувство за отговорност и  изграждането  на умения у децата за анализ на поставените задачи. Родителите попълниха  Анкетна карта свързана с готовността на децата за постъпване в първи клас.

Ст. учител Мария Куртева проведе беседа свързана с адаптацията и интеграцията на децата, които са важен процес на приспособяване на детето към качествено променени условия на живот и дейност. Да стане ученик за малкия човек означава да докаже своята самостоятелност и да придобие увереност в собствените си сили. Една от причините, поради която детето не показва своите реални способности, е ниската самооценка,  недостатъчното чувство за лично  себевъзприемане. Подчерта, че особено важно за приспособяването им към новите условия е умението да общуват със своите връстници, да усвоят способността да се представят  пред останалите като изтъкват  добрите си страни.


Статията е публикувана на 6 декември 2019

Следете ни в Google News Showcase
НОВИНИ ОТ ЕЛХОВО
НОВИНИ ОТ СТРАНАТА И СВЕТА