„МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“: РАБОТА В ПОДКРЕПА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

29 декември 2021 13:59  |  Общество

Местна инициативна група – Елхово – Болярово работи в подкрепа на местното развитие вече повече от 11 години.

От 2016 г. МИГ – Елхово – Болярово изпълнява Стратегия за водено от общностите местно развитие, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Чрез нейното изпълнение помощта от Европейския съюз достига до местните общности, до земеделците и животновъдите, до бизнеса, до публичните институции, нестопанските организации и читалищата.

Около 3 милиона лева публични средства се инвестират на територията на общините Елхово и Болярово чрез работата на Местната инициативна група през програмен период 2014 – 2020 и подпомагат местното развитие на базата на реалните потребности.

През 2021 г. продължава изпълнението на стратегията на МИГ – Елхово – Болярово, като общият брой на сключените договори е 12 и всички са в процес на изпълнение.

Работата на Местна инициативна група – Елхово – Болярово през 2021 година е в няколко направления.

  1. Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие

С цел осигуряване на адекватни условия за живот и заетост чрез изграждане на съпътстваща спорна, социална, културна и техническа инфраструктура Община Елхово изпълнява 3 договора, а община Болярово – 4.

На територията на община Елхово през 2021 г. продължава реалното изпълнение на финансираните чрез стратегията на МИГ – Елхово – Болярово 3 договора:

Община Елхово изпълнява проект „Реконструкция на тротоари на ул.“Александър Стамболийски“ в град Елхово“, с обща стойност проекта и на безвъзмездната финансова подкрепа 370604 лева.

Улица Александър Стамболийски в град Елхово е едно от главните транспортни и пешеходни направления в град Елхово. По нея преминава най-голям пешеходен и автомобилен поток и е от особена значимост за жители, гости и преминаващи през града.

Целта на проекта е обновяване на територията на град Елхово и подобряването на физическата и жизнена среда, осигуряване на по-високо качество за живот и работа. Благоустройствените мероприятия засягат уличната мрежа в град Елхово и по-точно обновяване на тротоарната настилка на ул. „Александър Стамболийски“.

Чрез проекта се осигурява достъпна архитектурна среда за населението, включително за хората с увреждания, чрез понижаване на бордюри и създаване на наклони на тротоара.

Подобряването на условията за придвижване в жилищните райони и осигуряването на  възможност за по-ефективно използване на тротоарите ще обезопаси пешеходното движение, отделяйки го от автомобилното. Обновената тротоарна настилка допринася и за поддържането на чиста улична мрежа.

Друг проект, финансиран от Програмата за развитие на селските райони чрез местната инициативна група, който община Елхово изпълнява, е „Подобряване на състоянието, реконструкция и ремонт на три читалища в Община Елхово“, с обща стойност на проекта и на безвъзмездната помощ 205997,68 лева.

Целта на този проект е подобряване на състоянието културната инфраструктура чрез ремонт на сградите на читалищата в селата Гранитово, Малък Манастир и Трънково от Община Елхово.

Основните дейности, които са в процес на изпълнение, включват ремонтни работи по покриви, подмяна на улуци и водосточни тръби, външни ремонтни работи – подмяна дограма и боядисване на фасади.

Читалищата са единствените културни и информационни институции в селата и с изпълнение на предвидените дейности по проекта се подобрява достъпа до култура на населението и особено – на децата и младежите, от селата Гранитово, Малък Манастир и Трънково, както и възможностите за общуване и информиране, и не на последно място – за съхраняване и предаване към следващите поколения на безценния местен фолклор и традиции.

Община Елхово започна изпълнението и на проект „Изграждане и обновяване на детски площадки за игра в Община Елхово“, подкрепен с 271 053,64 лева като безвъзмездна помощ.

Проектът включва изграждане и обновяване  на 8 детски площадки, съоръженията към тях и обществени зелени площи в Община Елхово: 4 от тях в град Елхово и по една в селата Бояново, Гранитово, Изгрев, Мелница.

Площадките се намират на възлови места в града и малките населени места на общината, където са съсредоточени голям брой жилищни сгради, което дава възможност на живущите в района и околността за самостоятелно или организирано практикуване на детски игри и развлечения.

Грижата за децата е основен приоритет с голяма обществена значимост за община Елхово. Децата имат необходимост от пространство за игра, естетична и добре поддържана среда. Изпълнението на този проект ще допринесе за подобряване привлекателността на жизнената среда в град Елхово и няколко села.

Община Болярово започна изпълнение на проект „Частичен ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на читалищата в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден, Голямо Крушево от община Болярово”, финансиран чрез Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Елхово – Болярово с обща стойност безвъзмездната финансова помощ 73 467,34 лева.

Проектът включва изпълнението на най-необходимите частични ремонти дейности и обзавеждане на сградите на четири читалища в община Болярово, а именно: читалище „Стефан Караджа“ в с. Стефан Караджово, читалище „Светлина“ в с. Мамарчево, читалище „Просвета“ в с.Голямо Крушево, читалище „Ана Маймункова“ в с. Воден.

Изпълнението на проекта е насочено към  осигуряване на адекватни условия за живот чрез обновяване на културна  инфраструктура – сградите на читалищата в четири от най-големите населени места на община Болярово.

Изпълнението на този проект води до съхранени четири читалищни сгради на територията на община Болярово с подобрени условия за посетители и работещи в тях, подобряване на условията за развитие на културни изяви, създаване на условия за разнообразяване на местната икономика чрез поощряване на развитието на туристически дейности на базата на организирани културни прояви, както и чрез създадени условия за обособяване на експозиции и изложби – етнографски, археологически и т.н.

Ремонтът на читалищата, в някои от които има компютърни зали, подобрява условията за достъп до информационни и комуникационни технологии сред населението на селата, повишава комфорта на ползване на библиотечните зали и стимулира социализацията на уязвимите групи.

Подобряването на условията за изява косвено влияе върху качеството на живот на населението и съчетано с други политики би повлияло върху процесите на задържане на населението в селските райони.

Проект „Рехабилитация на съществуващи тротоари в град Болярово“  с бенефициент община Болярово също получава подкрепа чрез МИГ – Елхово – Болярово, с безвъзмездната финансова помощ от  52 476,65 лева.

Проектът обхваща рехабилитация на участъци от тротоарните настилки на следните улици в град Болярово: „Александър Стамболийски“, “ Никола Вапцаров“, “ Христо Ботев“, „Васил Левски“.

Проектът е насочен към осигуряване на адекватни условия за живот чрез рехабилитация на тротоарни настилки в град Болярово като елемент от техническата инфраструктура. Ремонтът на тротоарните настилки има влияние и върху подобряването на условията за безопасност на движението и върху подобряване на облика на градската среда.

Благоустрояването на населените места повишава тяхната привлекателност и съответно като част от разнообразни политики би повлияло върху задържането на хората в по-слабо заселените райони, а това ще намали антропогенния натиск, създават в големите населени места.

Община Болярово изпълнява проект „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в град Болярово и село Попово“, финансиран от ПРСР чрез Стратегията на МИГ – Елхово – Болярово, с обща стойност на субсидията 40817,71 лева.

В рамките на проекта се извършват строително-ремонтни дейности и доставка на оборудване за изграждане на детска площадка в село Попово и благоустрояване на междублокови пространства в град Болярово.

Изпълнението на проекта е насочено към стимулиране на социално-икономическото развитие на община  Болярово чрез осигуряване на приветлива жизнена среда.

Проект „Създаване на спортна инфраструктура в град Болярово чрез ремонт, реконструкция, оборудване и обзавеждане на съществуващо помещение“ се изпълнява от Община Болярово, като получава подкрепа от ПРСР чрез МИГ  – Елхово – Болярово в размер на 42 457,09 лева.

Проектът предвижда създаване на фитнес-зала в централната част на град Болярово.

Чрез изпълнението се създава съвременна фитнес-зала в град Болярово, оборудвана с модерни фитнес-уреди и обзаведена с необходимите мебели.

Инвестициите в модерна инфраструктура за спортуване на закрито и осигуряването на свободен достъп до нея  представлява елемент от усилията на местната власт да подобри условията за живот на населението. Създаването на съвременна фитнес-зала е и средство за борба срещу обездвижването на хората, в частност и на младежите.

В процес на изпълнение е и проект „Закупуване на комбиниран багер-товарач за товаро-разтоварни дейности“ по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Проектът е на бенефициент „Живко 06“ ЕООД, като общата стойност на разходите е 138 112 лева, а одобрената финансова помощ е 69056 лева.

Чрез проекта фирма „Живко 06“ ЕООД ще закупи комбиниран багер-товарач, необходим за извършването на товарене, изкопаване, разкопаване, преместване, повдигане, чистене, разтоварване и други.

В резултат на изпълнението ще се повиши конкурентоспособността на фирмата – бенефициент.

 

Настоящата публикация е изготвена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: „Европа инвестира в селските райони“, в изпълнение на Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-143/21.20.2016 на Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“. Отговорността за неговото съдържание е изцяло на МИГ – Елхово – Болярово и по никакъв начин не може да се приема, че съдържанието на списанието отразява официално становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ПРСР.Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО