МИГ – Елхово – Болярово обявява прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”

Публикувано преди 1 година  |  Общество

ОБЯВА

за прием на проектни предложения

 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по Стратегията за Водено от общностите местно развитие

на  СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”

от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.591

ПО МЯРКА 4.1. „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ- ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО”

 1. Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”

Изпълнението на настоящата процедура се извършва чрез процедура на подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.

Кандидатстването по настоящата процедура се осъществява въз основа на проектни предложения, които се оценяват в съответствие с критериите, описани в настоящите Условия за кандидатстване.

 1. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани резултати:

Целта е подобряване ефективността на земеделските стопанства в конкурентни за територията отрасли и развитие на селско стопанство с висока добавена стойност.

Обосновка:

Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ попада в обхвата на Приоритет 1 от СВОМР на МИГ – Елхово – Болярово, чиято цел е развитие на селско стопанство с висока добавена стойност, модернизиране и технологично обновяване на стопанствата и инфраструктурата в отрасъла, развитие и ускорено въвеждане на иновациите в земеделската практика.

Очакваните резултати от подкрепата се изразяват в подобряване на конкурентоспособността и модернизиране на земеделските стопанства, като чрез критериите за оценка е поставен акцент върху иновативни за територията производства, такива с висока добавена стойност, както и за повишаване на енергийната ефективност.

 1. Допустими кандидати:

Допустими кандидати по настоящата процедура са земеделски стопани, отговарящи на следните условия:

 1. да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители;
 2. за физическите лица – да са с постоянен адрес на територията на МИГ – Елхово – Болярово, за юридическите лица – да са със седалище на територията на МИГ – Елхово – Болярово
 3. минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро;
 4. ако са юридически лица, трябва да са:

а) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;

б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.

в) признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

 

Важно!

В раздел 24 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ от Условията за кандидатстване се посочват документите, които трябва да се приложат, за да се удостовери допустимостта на кандидата. Условията, за които не е предвиден документ, се проверяват служебно.

 1. Допустими дейности:

По настоящите Условия за кандидатстване се предоставя безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:

Обхват на дейностите: Допустими са само дейности на територията на МИГ – Елхово – Болярово, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

 1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи;

2.насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти;

 1. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
 2. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;
 3. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;
 4. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

  5. Допустими разходи:

Допустими  разходи, съгласно чл.20, ал. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г., са:

 1. инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (EC) № 1305/2013;
 2. други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент (EC) № 1305/2013 и приоритетите на стратегията за ВОМР;
 3. определени в Постановление № 189 от 2016 г. на Министерския съвет за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.;
 4. определени като допустими разходи в указанията по § 3 от заключителните разпоредби на ПМС № 161 за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират на УО на ПРСР 2014 -2020 г.

 

Допустими за подпомагане по настоящата процедура са следните разходи:

 1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;
 2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
 3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за биоенергия;
 4. разходи за достигане съответствие с ново въведените стандарти на ЕС:

Списък на стандартите на ЕС за постигането на които се предоставят финансова помощ.

Стандарт Право на ЕС Национално законодателство Дата, от която стандартът е задължи –

телен

Дата на гратисния период Вид на инвестицията
Преходен период за въвеждане на стандарти за качеството на сурово мляко Анекс VI от Договора за присъединяване на Р България към Общността; Регламент (ЕО) № 853/2004 Наредба № 4 от 2008 г . за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти 31.12.2015 31.12.2016 1. Закупуване/изграждане/

придобиване, подобряване на сгради, използвани за производството/съхранение на сурово мляко/млечни продукти на ниво стопанство, вкл. такива за опазване на околната среда.

2. Закупуване/инсталиране на нова техника/оборудване за подобрение производството/съхранението на сурово мляко или млечни продукти, вкл. такива за опазване компонентите на околната среда.

 

 1. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
 2. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6;
 3. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения на територията на МИГ – Елхово – Болярово;
 4. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;
 5. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
 6. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 7. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 8. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 12.

Допустимите разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта не могат да превишават:

 1. едно на сто от допустимите разходи – за проекти с инвестиции само за земеделска техника и/или разходи по т. 10 – 12;
 2. пет на сто от допустимите разходи по т. 1 – 12 – за проекти с включени инвестиции за създаване на трайни насаждения и/или строително-монтажни дейности и/или оборудване и/или машини.

Разходите за закупуване на земя не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по т. 1 – 6 и т. 9 – 12.

Разходите по т. 12 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г. Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по т. 12 са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане.

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.

 1. Период за прием и място за подаване на проектни предложения;

Процедурата е с няколко крайни срока за кандидатстване, които се определят, както следва:

Втори прием:

Начален срок: 01.03.2023 г.

Краен срок: 02.04.2023 г. 17.00 часа.

Трети и следващи приеми – при наличие на остатъчни средства след втори прием.

Проектните предложения по настоящата процедура се подават по изцяло електронен път чрез ИСУН 2020  на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

 1. Бюджет на приема

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е както следва:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФСР) Национално съфинансиране
16 477,31 лева

(100%)

14 829,58 лева

(90%)

1647,73 лева

(10%)

 

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в лева.

Може да не се предостави изцяло горепосочената сума при недостатъчен брой качествени проектни предложения.

 1. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е левовата равностойност на 3750 евро (7334,36 лева)
 • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект по Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Елхово – Болярово не може да надвишава левовата равностойност на 50 000 евро (97791,50 лева).

 

Минимален и максимален размер на общите допустими разходи за конкретен проект:

 • Минимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 7500 евро (14668,72 лева)
 • Максимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 160 000 евро (312932,80 лева)

Интензитет на безвъзмездната финансова помощ

Финансовата помощ е в размер до 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за:

 1. проекти, представени от млади земеделски стопани;
 2. интегрирани проекти;
 3. проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от над 6 земеделски стопани.
 4. за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 – 2013 г. и за кандидати, които са заявили подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. към датата на кандидатстване и към момента на подаване на заявка за плащане са одобрени и изпълняват ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Максимално комбинирано подпомагане – 60 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 1. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест

Подборът на проектни предложения  се извършва по реда на по глава ІV раздел І   на Наредба № 22 от 14.12.2015.

Оценката на проектните предложения по настоящата процедура ще се извършва съгласно Правила за провеждане на процедури за предоставяне на БФП и Ред за оценка на проектни предложения по мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. и ЕЗФРСР чрез Стратегията за ВОМР, налична на интернет страницата на МИГ – Елхово – Болярово – http://www.migelhovo.org/?page_id=2565 , и съгласно КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА на проектни предложения – Приложение № 2 Критерии и методика за ТФО от Документи за информация към настоящите Условия за кандидатстване.

Критерии за избор на проекти Точки
1.                Кандидатът е млад фермер, който е физическо лице или едноличен търговец на възраст от 18 навършени до 40 не навършени години, към датата на кандидатстване 20
2.                Иновативност – въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието

·         над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието – 15 точки

·         над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието – 20 точки

20
3.Дейностите по проекта са в областта на зеленчукопроизводството и/или трайните насаждения и/или животновъдството – сектори говедовъдство, овцевъдство, пчеларство

·         над 30 % от инвестициите са в посочените сектори – 10 т.

·         над 50 % от инвестициите са в посочените сектори – 15 т.

·         над 75 % – от инвестициите са в посочените сектори – 20 т.

20
4.Проектът създава нови работни места

·         от 1 до 3 работни места – 5 точки

·         над 3 работни места – 10 точки

 

 

 

 

10
5.Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за подобряване на енергийната ефективност на предприятието 10
6.Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция 10
7.Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

·                   над 30 % – от инвестициите са насочени към дейности,

опазващи околната среда – 3 т.

·                   над 50 % от инвестициите са насочени към дейности,

опазващи околната среда – 5 т.

5
8.Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги 5
ОБЩО 100

 

 

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, обща крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна или по – голяма от 10 точки (минимално допустима оценка за качество на проектните предложения).

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по-висока/и оценка/и по критерий 2. Иновативност – въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието.

При равен брой точки и по този критерий, ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по-висока/и оценка/и по критерий 3. Дейностите по проекта са в областта на зеленчукопроизводството и/или трайните насаждения и/или животновъдството – сектори говедовъдство, овцевъдство, пчеларство.

При равен брой точки и по двата критерия, ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по-висока/и оценка/и по критерий 4. Проектът създава нови работни места.

 1. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Лице за контакт: Нели Кадиева, Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“

адрес: гр. Елхово, ул. „Калоян“ № 13 ет.2

тел: 0879 802 806, 0879 296 905

e-mail: elhovo_lider@abv.bg

Пълният пакет документи, необходими за кандидатстване по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. са публикувани на интернет страницата на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” – www.migelhovo.org.

Въпроси и допълнителни разяснения

В срок до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура за прием могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения на e-mail: office@migelhovo.org, като ясно се посочва номера на поканата за набиране на предложения и/или на https://eumis2020.government.bg (секция Разяснения по процедурата).

Писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от  две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

 1. Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по обявената процедура се подават от кандидата или от упълномощено от него лице единствено и изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) http://eumis2020.government.bg/ единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

 

ВАЖНО!

Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН чрез електронния профил на кандидата.

За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН. В тази връзка е важно кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020.

Документи и приложения за кандидатстване: Обява и документи

Обявата се публикува във връзка със споразумение № РД50-143/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Елхово – Болярово и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Статията е публикувана на 1 март 2023

Следете ни в Google News Showcase


ИЗБОРИ 9 ЮНИ 2024


НОВИНИ ОТ ЕЛХОВО
НОВИНИ ОТ СТРАНАТА И СВЕТА