Екипът на областен информационен център Ямбол се срещна с представители на социални услуги в община Ямбол

Публикувано преди 12 години  |  Общество

На 03.05.2012 г. Областен информационен център гр.Ямбол посети Комплексния център за социални услуги за деца и възрастни в града, създаден по Проект „Ремонт, оборудване и обновяване на Комплексен център за социални услуги в гр. Ямбол за осигуряване на устойчиво градско развитие и социално включване” № BG161PO001-1.1.01-0127 по Оперативна програма „Регионално развитие”.

В Комплексният център се предоставят четири социални услуги – Дневният център за деца с увреждания „Дъга”, Центърът за социална интеграция и рехабилитация, Център за настаняване от семеен тип и Център за обществена подкрепа „Усмивка”. Част от тези социални услуги са разкрити в резултат на успешно реализирани проекти на община Ямбол по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

„Идеята на община Ямбол за създаване на комплексен център и предоставяне на различни дейности е пример за това как няколко социални услуги могат успешно да съжителстват под един покрив. Комплексният център е пример за добра практика по отношение на това, как мерките по различните оперативни програми се съчетават и допълват” – каза управителят на Областния информационен център, г-жа Мария Никова.

Директорите на социалните услуги представиха дейностите, които се извършват в реновираната сграда, споделиха своите трудности и успехи в работата им с деца и възрастни в риск.

В края на работната среща и двете страни изявиха желание за бъдещо сътрудничество в популяризирането на проектите, финансирани със средства от европейските фондове.

Областният информационен център е част от мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България. Създаден е по проект BG161РО002-3.3.02-00011-С0001 „Изграждане и функциониране на Областен информационен център в община Ямбол“, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Статията е публикувана на 7 май 2012

Следете ни в Google News Showcase


ИЗБОРИ 9 ЮНИ 2024


НОВИНИ ОТ ЕЛХОВО
НОВИНИ ОТ СТРАНАТА И СВЕТА