МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО проведе информационна кампания за процеса на подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 г.

Публикувано преди 7 месеца  |  Общество

СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ е в процес на разработване на Стратегия за ВОМР за новия програмен период 2021-2027 г.

Прилагането на стратегията за ВОМР се насочва към финансиране на проекти, които отговарят на местните потребности, създават и запазват заетост и са в полза на местния бизнес, читалища и нестопански организации, и местното население като цяло.

Чрез тях се цели да бъдат създадени по-добри икономически, социални и екологични условия за живот в населените места и да се подкрепи многосекторното развитие на местната икономика.

Основна дейност при подготовката на стратегията за ВОМР е информирането и  консултирането с местната общност, което се осъществи чрез провеждане на проучване на потребностите и организиране и провеждане информационни срещи.

В тази връзка МИГ – Елхово – Болярово проведе осем информационни/работни срещи за ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО в различни населени места от територията на МИГ-Елхово-Болярово.

Такива информационни/работни срещи се проведоха:

  • На 28.08.2023 год. от 11:30 часа в град Болярово, НЧ „Възраждане -1912“ гр.Болярово;
  • На 29.08.2023 год. от 15:30 часа в град Елхово, зала на Община Елхово;
  • На 30.08.2023 год. от 10:30 часа в град Елхово, зала на Народно Читалище „Развитие-1893” гр. Елхово, ул „Родопи” № 1;
  • На 31.08.2023 год. от 10:00 часа в село Стефан Караджово, общ. Болярово, НЧ „Стефан Караджа – 1904 г.“ село Стефан Караджово;
  • На 11.09.2023 год. от 11:00 часа в село Гранитово, общ.Елхово, зала на НЧ „Съгласие-1928 г.“ с.Гранитово;
  • На 12.09.2023 год. от 11:00 часа в село Бояново, общ.Елхово, зала на кметство на село Бояново;
  • На 13.09.2023 год. от 13:30 часа в град Елхово, зала на Общински детски комплекс, гр.Елхово;
  • На 14.09.2023 год. от 12:00 часа в град Болярово, зала на НЧ „Възраждане -1912“ гр.Болярово;

В срещите взеха участие представители на различни заинтересовани страни от Община Елхово и Община Болярово от нестопански, стопански и публичен сектор. По време на информационните срещи с участниците се дискутираха различни възможности за подкрепа на местното развитие, приоритети и дейности в процеса на разработване на СВОМР на МИГ-Елхово-Болярово.

Този материал е създаден от МИГ – Елхово – Болярово с подкрепата на ЕС във връзка с изпълнение на Административен договор № РД 50-67/21.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.“

 


Статията е публикувана на 18 септември 2023

Следете ни в Google News Showcase
НОВИНИ ОТ ЕЛХОВО
НОВИНИ ОТ СТРАНАТА И СВЕТА