Проведе се Обществено обсъждане на бъдеща Стратегия за водено на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ – Елхово – Болярово за периода 2023 – 2027 г.

19 септември 2023 18:00  |  Общество

От месец март тази година Местна инициативна група – Елхово – Болярово е в процес на подготовка на нова Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 г. (СВОМР) в изпълнение на Административен договор № РД 50-67/21.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

В тази връзка на 19 септември 2023 г. от 10:30 часа в град Елхово в залата на Народно Читалище „Развитие-1893” се проведе  „Конференция за обществено обсъждане и консултиране с местната общност на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 г.“, на която МИГ-Елхово-Болярово представи проект на СВОМР.

В общественото обсъждане на  Стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 г.“ взеха участие над 50 участника,  жители на община Елхово и община Болярово, бенефициенти, представители на местната власт, местния бизнес, нестопанския сектор, местните институции в областта на образованието и културата и други организации.

Прилагането на стратегията за ВОМР се насочва към финансиране на проекти, които отговарят на местните потребности, създават и запазват заетост и са в полза на местния бизнес, читалища и нестопански организации, и местното население като цяло.

Чрез тях се цели да бъдат създадени по-добри икономически, социални и екологични условия за живот в населените места и да се подкрепи многосекторното развитие на местната икономика.

През новия програмен период (2023 – 2027 г.) се запазва възможността за многофондово финансиране на Стратегията за ВОМР: от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/, Европейския социален фонд /ЕСФ/ и Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/.

Финансовият ресурс за СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (ЕЗФРСР – водещ фонд за подхода) може да е в размер до 3 000 000 евро, включващ средства за изпълнение на проекти по стратегията, средства за изпълнение на дейности за сътрудничество и средства за управление, мониторинг и оценка на стратегията и нейното популяризиране.

На базата на анализа на потребностите на заинтересованите страни, извършен през последните месеци, СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ планира да включи в Стратегията за ВОМР за периода 2023-2027 г. мерки за финансиране по следните програми:

 • Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони /ЕЗФРСР/ 2023-2027 г.
 • Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. /ЕСФ/
 • Програма „Образование“ 2021-2027 г. /ЕСФ/
 • Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. /ЕФРР/
 • Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ /ЕФРР/

Планираните мерки в проекта на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ – Елхово – Болярово за следващия период ще допринесат за:

 • Подобряване на условията и качеството на живот на територията и за създаване на динамична жизнена среда;
 • Подкрепа за териториалната идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер;
 • Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможности за създаване на местен бизнес;
 • Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и социално включване на уязвими групи;
 • Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност;
 • Приобщаващо образование и образователна интеграция
 • Подкрепа за въвеждането на иновации и на модерни технологии в предприятията и насърчаване на прехода към кръгова икономика.

 

Този материал е създаден от МИГ – Елхово – Болярово с подкрепата на ЕС във връзка с изпълнение на Административен договор № РД 50-67/21.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.“Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО