Снимки: Успешно приключи учебната година за учениците от ОУ „Хаджи Димитър“ село Гранитово

13 юни 2014 13:29  |  Образование, Снимки

desУспешно приключи учебната година за учениците от ОУ „Хаджи Димитър“ село Гранитово, община Елхово, работещи по ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06. „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В сформираните пет полуинтернатни групи – три в начален и две в прогимназиален етап, се обучаваха 107 ученици. Провежданите разнообразни дейности повишаваха качеството на учебно-възпитателния процес. Тук учениците не само усвояваха новите знания по различните учебни дисциплини, но и развиваха своите умения, въображение, способности и таланти. Организирано почиваха, спортуваха, укрепваха своята физическа дееспособност и здраве. Те участваха в различни мероприятия – тържества, празници, конкурси, спортни състезания.

Разнообразните дейности допадаха на учениците – участници в Проекта BG051PO001-3.1.06. „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“. Получените резултати показаха, че целодневното обучение е ефективно. То допринася за повишаване на успеваемостта на учениците, преминаването в следващ клас и степен на образование и ограничава риска от отпадане на ученици от училище.

 Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО