Утре ще се проведе поредното редовно заседание на ОбС-Елхово

21 февруари 2011 21:16  |  Общество

На предстоящата сесия ще бъдат разгледани докладни записки относно приемане на сборния бюджет на Община Елхово и поименния списък за капиталови разходи 2011 година. Предложение за приемане на програма за управление на имоти – общинска собственост в Община Елхово за 2011 година.

Изменение и допълнение на наредба 7 за определяне и администриране на местните такси и цени за услуги на територията на Община Елхово. Ще бъде разгледан годишен отчет за изпълнение на програмата за управление през 2010 година на кмета на Община Елхово – Петър Киров.

Приемане на отчет за дейността на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Елхово за 2010 година.

Ще бъде разгледана и докладна записка относно даване на принципно съгласие за поемане на дългосрочен дълг във връзка със спечелен проект “Основен ремонт на улична мрежа в град Елхово” по Мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007 – 2013 година.

Ще бъде разгледано и предложение за предоставяне под наем за срок от седем стопански години на имот частна-общинска собственост в землището на град Елхово.

Ще бъде разгледана и докладна записка за даване на съгласие за ползване на Общински пасища и мери и предоставянето им за отглеждане на животни и земеделски производители животновъди на територията на Община Елхово по землища.Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО