Проведе се третото заседание на Общински съвет- Болярово

29 декември 2011 14:17  |  Общество

На 29 декември 2011 година от 9.30 часа Общински съвет – Болярово проведе своето трето и последно за годината заседание.

На него общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: относно предложение за определяне възнаграждението на общинските съветници при неучастие в заседание на ОбС или постоянна комисия от полагащото му се месечно възнаграждение; промяна на бюджета и инвестиционната програма на общината за 2011 година; отчет за разходите от такса битови отпадъци за 2011 година и одобряване на план сметката за приходите и разходите през 2012 година; преминаване на общински имоти в с.Стефан Караджово от публична в частна общинска собственост и продажбата им; продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост в с.Горска поляна; ползване на дървесина от общинския горски фонд на територията на община Болярово; отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово; кандидатстване на община Болярово с проектно предложение „Подобряване на културното сътрудничество между общините Болярово и Кофчаз чрез развитие на културната инфраструктура“ по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България –Турция; участие на община Болярово по проект „Иницииране на партньорства за валоризация на местните природни дадености и културното наследство” по Програма за трансгранично сътрудничество България –Турция; участие на община Болярово по проект „Изработване на технически проект за презгранична пътна връзка между селата Малкочлар и Странджа“ по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България –Турция; одобряване на споразумение за общинско сътрудничество между Община Болярово и ЦДГ „Здравец” и филиали за кандидатстване с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 година.

По последната точка от дневния ред: изказвания, питания, становища и предложения на гражданите, думата взе кметът на общината Христо Христов и изказа благодарността си за синхронната и успешна работа на общинските съветници с общинската администрация, като пожела по-успешна 2012 година за всички.

Накрая председателят на Общински съвет – Болярово също се обърна към колегите си с благодарност за успешната работа и с пожелания за бъдещи професионални и лични успехи.Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО