ВАС потвърди процедурата за избор на доставчик на медицинските хеликоптери

21 февруари 2023 13:02  |  България

Върховният административен съд (ВАС) остави в сила определението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от 2 февруари 2023 г. за откриването на процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на медицинските хеликоптери. Решението на съда е окончателно, информират от actualno.com.
Припомняме, че срещу обществената поръчка има подадена жалба от фирма, която не упражнява дейност. Въпреки това КЗК реши да открие производство по нея. Още тогава управителят на държавната фирма „Хели Мед Сървиз“ ЕАД Георги Гвоздейков обяви, че това е саботаж.
Поръчката е чрез договаряне без предварително обявление с предмет: „Закупуване на санитарни превозни средства за транспорт по въздух (хеликоптери), осигурени с необходимото оборудване и апаратура за нуждите на спешната медицинска помощ“, както и искането на дружеството за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“.
Пред ВАС беше образувано административно дело от 2023 г. по частна жалба на американската компания „Бел Текстрон Инк.“ (Bell Textron Inc.), която обаче не е участник в процедурата на Министерството на здравеопазването.

Именно поради това върховните магистрати приемат за правилни изводите на КЗК, че жалбоподателят не е доказал качеството си на заинтересовано лице, което би могло да оспори решението за откриване на процедурата. Недопустимостта на предявената жалба обуславя и недопустимостта на направеното искане за налагане на временна мярка спиране на процедурата за възлагане на обществената поръчка, поради което правилно то също е оставено без разглеждане от КЗК.
В случая се касае за процедура на договаряне без предварително обявление. Тя е организирана след неуспешна открита по вид процедура, която е прекратена и която възпроизвежда без съществени изменения първоначалните условия, посочени в обявлението за обществена поръчка. Ето защо следва да се приеме, че предходната открита процедура, от една страна, и последващата процедура на договаряне без предварително обявление, от друга, следва да се разглеждат цялостно.

Законодателят изрично е предвидил, че при прекратяване на предходната процедура, когато всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури, той може да пристъпи към обявяване на процедура на договаряне без предварително обявление, когато се поканят всички участници, чиито оферти в предходна открита или ограничена процедура отговарят на изискванията на възложителя, но надвишават неговия финансов ресурс. Тоест възложителят е длъжен да покани точно тези лица, които са подали оферта в предходна процедура, която при това е отговаряла на изискванията на възложителя.

Жалбоподателят не оспорва обстоятелството, че не е подал никаква оферта в предходната открита по вид процедура. В тази връзка правилно КЗК е отбелязала, че само заявеното намерение за участие в предходна процедура не е достатъчно, за да обоснове качеството на заинтересовано лице. В този смисъл е и цитираното в мотивите на КЗК решение на Европейския съд от 16.06.2022 г., аргументират се от ВАС.

Припомняме, че за придобиването на медицински хеликоптери се разрази истинска война. Обявеното от кабинета намерение за закриване на създаденото при правителството „Петков“ отделно дружество „България Хели мед Сървиз“ се оспорва яростно от компания, която твърди, че всички подготвяни нормативни промени в тази посока са в разрез със закона.

Така до ВАС стигнаха и двете обявени обществени поръчки, обжалвани с много странни мотиви – голямата, на здравното министерство, за купуване на 6 + 2 хеликоптера, и малката, на „България Хели мед Сървиз“, за наемане на един хеликоптер, с който дружеството да може да се лицензира.

Източник: fakti.bgСледете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО