Проект за транснационално сътрудничество на МИГ-Тунджа, МИГ Елхово-Болярово и МИГ Балчик-Генерал Тошево

20 март 2023 13:52  |  Общество

На 17.03.2023г. бе подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Еко-кошница, моля!“ по подмярка 19.3 “Подготовка и изпълнение на  дейности за сътрудничество  на местни инициативни. групи“. Проектът e за съвместни действия за транснационално сътрудничество  и  ще се реализира  в партньорство от три български  и  пет словенски местни инициативни групи.  Партньори от българска страна са МИГ Тунджа (водеша организация),  МИГ Елхово-Болярово и МИГ Балчик-Генерал Тошево. Словенски партньори са  МИГ Горна Савиня и долината Шалек, МИГ От Похорие до Бохор, МИГ Обстолие в Козянско, МИГ Разноликост подежеля, МИГ Сподние Савинские долине.

Проектът е насочен към приобщаването на производители и преработватели, които отглеждат, преработват и използват здравословни, местни и органични храни, както и други заинтересовани страни, към целите на стратегията на ЕС „от фермата до трапезата“, подкрепяща развитието на справедлива, здравословна и екологично чиста хранителна верига. В рамките на проекта ще бъдат реализирани съвместни инициативи за подкрепа и промотиране на местни, вкл. биопродукти. Ще бъде анализирано състоянието на производството, преработката и предлагането на местни и органични храни на територията на партниращите МИГ. Анализът ще  даде представа за разликите и приликите между двете страни и следователно ще даде възможност за трансфер на добри практики и опит между двете страни.  Дейностите по проекта са със строго определено целево въздействие за разгръщането на потенциала за производство и промотиране на местни и био продукти.  Стъпвайки на тази основа партниращите МИГ създават нов за териториите съвместен продукт: Съвместно издание – Каталог „Еко, кошница, моля! и създаден на неговата основа Интернет базиран виртуален Агробиоцентър на български, английски и словенски (с QR code). С разработването и разпространението на съвместния продукт се предоставя възможност за нова за районите на действие на партниращите МИГ форма на използване на териториалните ресурси за подкрепа на производството и промотирането на местни, вкл. био продукти. Ще бъде осигурена и разпространена информация за добри европейски практики в сферата на производството, дистрибуцията и маркетинга на местни и био продукти.

Продължителността на проекта е 24 месеца. За реализацията на  проекта за съвместни действия  е одобрено финансиране от българския управляващ орган  за дейностите, изпълнявани от българските  МИГ в размер на 464 696,40 лева , а  за дейностите на словенските МИГ одобреното  от словенския управляващ орган  финансиране е 492 198 евро.

С  подписването на административния  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ реално стартира изпълнението на проектните дейности.Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО