От 11 май фонд „Земеделие” приема заявления за помощ de minimis при отглеждането на картофи

Публикувано преди 12 години  |  Общество

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” взе решение за предоставяне на минимална помощ deminimis на картофопроизводителите за купуване на торове и препарати за растителна защита при отглеждане на картофи през 2012 г.

От 11 до 19 май 2012 г. кандидатите могат да подават заявления в областните дирекции на фонда, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане”, по постоянен адресна физическото лице или едноличния търговец и по седалище – за юридическите лица.

Помощта се предоставя на земеделски производители, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г.

По мярката се подпомагат земеделски производители, които:

Ø няматизискуеми задължения към ДФ „Земеделие”;
Ø нямат публични задължения към държавния бюджет;
Ø нямат задължения към Държавния поземлен фонд.

Общият размер на помощите deminimis за един земеделски производител не може да надхвърля левовата равностойност на 7 500 евро за период от три данъчни години (2010 – 2012).

Минималната площ, за която един картофопроизводител може да сключи договор с фонд ”Земеделие” за закупуване на торове и препарати за растителна защита, е 1 декар. Размерът на помощта е до 180 лева на декар за закупуване на торове и препарати за растителна защита. Окончателната сума за подпомагане на декар се определя с решение на УС на ДФЗ след приключване на срока за подаване на заявленията.

Общият размер на одобрената субсидия по схемата de minimis за покупка на семена и торове за производството на картофи е 5 млн. лева.

От 23 май до 5 юни 2012 г. картофопроизводителите, подали заявление за кандидатстване, е необходимо да се явят в съответните областни дирекции на фонда за сключване на договори. Изплащането на помощта е до 8 юни 2012 г.

Подробности за условията и изискванията за подпомагане земеделските производители могат да получат на място в областни дирекции на ДФЗ или на телефоните за връзка с тях, обявени на Интернет страницата на фонда. Информация ще бъде предоставяна и на телефон 02/81 87 316, отдел „Краткосрочни схеми за подпомагане” в централното управление на ДФ „Земеделие”.


Статията е публикувана на 7 май 2012

Следете ни в Google News Showcase


ИЗБОРИ 9 ЮНИ 2024


НОВИНИ ОТ ЕЛХОВО
НОВИНИ ОТ СТРАНАТА И СВЕТА