Кметът на община Елхово издаде заповед с цел предотвратяване възникването на пожари

Публикувано преди 12 години  |  Общество

Кметът на община Елхово издаде заповед N РД – 321 с цел предотвратяване възникването на пожари, ограничаването на тяхното развитие и разпространение, както и осигуряване на пожарна безопасност в защитените територии и районите около тях през пожароопасния сезон 1 април – 31 октомври 2012
Предписани са необходимите мерки за недопускане на пожари в горския и земеделски фонд и Защитените територии ПР „Долна Топчия” и ПР „Балабана”, както и създаване на организация за по-активно участие на гасачески групи от населените места за гасенето на възникнали горски и полски пожари в горския и селскостопански фонд на територията на Община Елхово.

Гражданите трябва да спазват следните мерки:

1. Да се предприемат необходимите мерки за недопускане на пожари в горския и земеделски фонд и Защитените територии ПР „Долна Топчия” и ПР „Балабана”, както и създаване на организация активно участие на гасачески групи от населените места за гасенето на възникнали горски и полски пожари в горския и селскостопански фонд на територията на Община Елхово.

2.Не се разрешава паленето на сърнища и други растителни отпадъци в земеделски земи, слогове и крайпътни ивици на територията на община Елхово.

3. Не се разрешава паленето на огън (освен на специално обозначените и устроени за това туристически места) в границите на горския фонд и защитените територии.

4.Да бъдат спазвани мерки за пожарна безопасност от всички ползватели на земедески земи в близост до защитените територии и горски масиви, както и ползватели в горските територии(собственици на вили,пчелари,билкари,пастири,туристи и др)

5. Да не се изхвърлят незагасени цигари и кибритени клечки в изсъхнали треви и шума в защитените територии ПР “Долна Топчия” и „Балабана”, както и при преминаване покрай или през горски територии.

6.При палене на огън на открито,да бъдат взети всички необходими мерки за пожарна безопасност.

7. Да не се пали огън във ветровито време.

8.Да не се разрешава на деца да си играят с кибрит или други запалителни средства.

9.Да се информира населението чрез средствата за масово осведомяване за правилата ,който трябва да спазва, през пожароопасния сезон 1 април – 31 октомври 2012 г.

10.При възникване на пожар незабавно да се вземат мерки за неговото ликвидиране и да се уведомят незабавно органите на РУПБЗН- Елхово на тел. 160 или тел. 112.

При неизпълнение на предписаните в заповедта мерки, на нарушителите ще бъдат налагани санкции, съгласно българското законодателство. Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на зам.кмет на община Елхово Пепа Кючукова.


Статията е публикувана на 7 май 2012

Следете ни в Google News Showcase


ИЗБОРИ 9 ЮНИ 2024


НОВИНИ ОТ ЕЛХОВО
НОВИНИ ОТ СТРАНАТА И СВЕТА