Предстои поредното редовно заседание на ОбС-Елхово

23 октомври 2013 14:00  |  Общество

photoУтре ще се проведе 26 редовно заседание на местния парламент. Събранието на депутатите от Община Елхово ще стартира точно в 9.00 часа и ще се проведе в заседателната зала (стая 15) на община Елхово.

За пореден път ElhovoNews.info ще излъчва сесията на общинските съветници на живо (в реално време). Прякото излъчване от залата ще започне около 8:45 часа и то ще бъде достъпно на началната страница на www.elhovonews.info.

Поканата за свиканото заседание, заедно с прикачените докладни записки, може да бъде открита на сайта на община Елхово на адрес: http://www.elhovobg.org/?p=13277 . (Или чрез лявото навигационно меню -> Общински съвет -> Предстоящо в страницата на общинска администрация).

За тези които пропуснат директното Интернет излъчването, само минути след края на заседанието, ще имат възможността да го открият в раздел Елхово PLAY, където по традиция се публикуват всички видео материали в ElhovoNews.info.

На заседанието общинските съветници ще разглеждат докладна записка за актуализация на сборния бюджет на община Елхово. Ще бъде разгледана и докладна записка за маркиране и добив на дърва за горене от общински горски фонд за 2014 г., както и няколко докладни за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, както и за определяне на пазарни цени на недвижими имоти частна общинска собственост.

ДНЕВЕН РЕД:

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на сборния бюджет на община Елхово

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за повторно разглеждане на решение № 289/25/3/ по т.3 от дневния ред на заседание на Общински съвет – Елхово, проведено на 26.09.2013г.

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за повторно разглеждане на решение № 290/25/4/ по т.4 от дневния ред на заседание на Общински съвет – Елхово, проведено на 26.09.2013г.

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за маркиране и добив на дърва за горене от общински горски фонд за 2014 г

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на имот частна общинска собственост, находящ се в гр.Елхово ул.”Търговска”№5 с площ от 15,50кв.м за офис на ПП СДС.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственостс площ 3/2386ид.ч кв.м от ПИ с идентификатор 27382.500.9560, находящ се в гр.Елхово за срок от 10/десет/ години след провеждане на публичен търг.

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост с площ 15/2386ид.ч кв.м от ПИ с идентификатор 27382.500.9560, находящ се в гр.Елхово за срок от 10/десет/ години след провеждане на публичен търг.

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарни цени на недвижими имоти частна общинска собственост.

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:Одобряване на ПУП-парцеларен план за оптично кабелно захранване на базова станция 3742 на „БТК” АД в бивш стопански двор на с.Кирилово, община Елхов

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Съгласуване от Общински съвет-Елхово на позиция и мандат на община Елхово за предстоящо заседание на 14 ноември 2013 г. от 14,00 ч. на общото събрание на Асоциация по ВиК при Областна администрация – Ямбол

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за избор на представители на ОбС-Елхово в комисиите по чл. 45, ал. 3 от Наредба № 5 на ОбС-Елхово

12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.

13. РАЗНИ



Следете ни в Google News Showcase



НОВИНИ ОТ ЕЛХОВО