Стартира процедура BG161PO003-2.1.14: „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“

24 октомври 2013 20:07  |  Общество

fontНа 22.10.2013 г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на икономиката, енергетиката – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:“Технологична модернизация в малки и средни предприятия“

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 50млн евро.

Целта на процедуратае повишаване на конкурентоспособността на български малки и средни предприятия чрез модернизация на материалната и нематериалната база за производство и предоставяне на услуги. Тази цел ще бъде постигната посредством реализиране на специфичните цели на основните елементи на процедурата, а именно:

По процедурата се финансиразакупуване и въвеждане в експлоатация ДМА (машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, пряко свързани с производствения процес) и зкупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи – специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау” или не патентовани технически познания и др., представляващо дълготраен нематериален актив.

Микро и малки предприятия могат да получат до 70% финансиране, а средните –до 60% от общите разходи по проекта. Микропредприятията могат да получат безвъзмездна помощ в размер до 500 000лв, малките0до 1млн лв., а средните до 2млн.лв.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Проектните предложения се подават на адреса на Управляващия орган – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”: София 1000, ул. „6-ти септември” № 21.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 23.12.2013 г.Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО